Augsburg - Donauwörthi Magyarok Keresztyén Közössége
Augsburg - Donauwörthi Magyarok Keresztyén Közössége

MONOSZLÓI KÁTÉ

 

 

a presbiterek ügyeleti szolgálatáról

 

1. kérdés: Miért van szükség a presbiterek ügyeleti szolgálatára?

Válasz: A presbiterek ügyeleti szolgálata szükséges három okból:

  • az egyházközség ne legyen személytelen; mindig legyen, aki személyesen köszönti, fogadja az istentiszteletre érkezőt, az érkezőket útba igazítja;
  • ne mindig ugyanaz a presbiter hordozza a perselyezés, pénzszámolás terhét,
  • istentisztelet előtt és alatt vigyázzon valaki az előtérben lévő értékekre és a rendre.

2. kérdés: Mi az ügyeleti szolgálat feltétele?

Válasz: Az ügyeletet önként vállalhatja a presbiter, de vállalását komolyan kell vennie. Ha akkor, amikor már a szolgálatot elvállalta, közbejön valami, neki kell gondoskodnia helyettesről.

3. kérdés: Mi az ügyeleti szolgálat időtartama?

Válasz: Az ügyelet az első harangszókor (az istentisztelet megkezdése előtt 15 perccel) kezdődik és a perselypénz megszámolásának befejeztével ér véget.

4. kérdés: Hogyan fogadják az istentiszteletre érkezőket?

Válasz: Hangos „Áldás, békesség” köszöntéssel[1], az érkező felé fordulva. Ha szükséges, igazítsák útba[2]. Az ügyeletes presbiter külső megjelenésével is képviseli az Egyházközséget, a Magyarországi Református Egyházat,sőt, Krisztus Anyaszentegyházát. Az érkezőket bíztatni kell, hogy az első sorokban üljenek le. Kisgyermekes szülők figyelmét fel kell hívni a gyermekmegőrző, illetve a gyermekistentisztelet lehetőségére.

5. kérdés: Meddig kell az ügyeletesnek az előtérben maradnia?

Válasz: Az istentisztelet megkezdésééig és befejezése után, a gyülekezet kivonulásáig mindkettejüknek[3], istentisztelet alatt legalább egyiküknek.

6. kérdés: Hogyan kell viselkednie az ügyeletesnek istentisztelet alatt?

Válasz: Aki az előtérben marad, továbbra is köszöntenie kell az érkezőket, de az istentisztelet kezdő éneke alatt be kell csuknia a külső bejárati ajtót, valamint a templom ajtóit (ha nyitva hagyták), hogy minél kevesebb zaj hatoljon be a templomba. Leülhet, de követnie kell a liturgiát[4]. Ügyel arra, hogy a későn jövők vagy a korábban távozók, valamint a gyermek-istentiszteletről, -megőrzőből az istentisztelet alatt kijövők ne okozzanak zajt az előtérben vagy a lépcsőházban.

7. kérdés: Mi a teendője az ügyeleteseknek az istentisztelet befejeztével?

Válasz: Ügyelniük kell a kivonulás előtt az ajtók kinyitására, továbbá arra, hogy a kijárat két oldalára idejében odaálljanak a perselyekkel. A kivonulók köszönését fogadniuk és viszonozniuk illik. Szeretetvendégség esetén legalább egyiküknek meg kell várnia, amíg a részvevőknek több. mint fele eltávozott.

 

8. kérdés: Van-e teendőjük a gyülekezet kivonulása után?

Válasz: A perselypénzt a lelkészi hivatalban meg kell számolniuk és jegyzékkel együtt át kell adniuk a pénztárosnak.

9. kérdés: Van-e feladatuk úrvacsora idején?

Válasz: Ha ketten vannak, egyikük szükség szerint részt vesz az Úrasztalához járulók irányításában. Úrvacsorás istentisztelet esetén a perselyeket kétszer kell készenlétben tartaniuk; először azok részére, akik nem kívánnak részt venni az úrvacsorában, majd másodszor az úrvacsora befejezte után.

10. kérdés: Van-e feladatuk a keresztelővel kapcsolatban?

Válasz: A keresztelő alkalmával sok olyan ember érkezik, akik nem járnak templomba, vagy nem reformátusok, ezért ezeket megkülönböztetett figyelemmel kell útbaigazítani (pl. hogy hol foglaljanak helyet).

11. kérdés: Van-e az ügyeletes presbitereknek tájékoztatási kötelessége?

Válasz: Igen; az egyik ügyeletes vegye magához az ügyelet kezdetén a hirdetések másolatát a lelkészi hivatalban és kérdésre azt ismételje meg annak, aki valamit nem értett a hirdetésekből.

12. kérdés: Mi az ügyeletes presbiter teendője, ha valaki rosszul lesz az istentisztelet alatt?

Válasz: A templomban tartózkodók kérésére segít a rosszul lett testvér kikísérésében, leültetésében, esetleg lefektetésében akár az előtérben, akár a gyülekezeti teremben, megkínálja egy pohár vízzel, amelyet az egyházfi minden alkalommal kikészít, továbbá szükség esetén

  • orvost keres az istentisztelet résztvevői között,
  • telefonon mentőt hív,
  • átkíséri az orvosi ügyeletre,
  • értesíti a hozzátartozókat.
 

[1] Nem háttal az érkezők felé, nem elmerülve valamelyik testvérrel való beszélgetésben

[2] Legalább az egyik ügyeletesnek állandóan a bejáratnál kell tartózkodnia. Nem helyes, ha az egyedüli vagy mindkét ügyeletes  elmegy imádkozni a lelkésszel szolgálat előtt, jóllehet az is nagyon fontos.

[3] Ezért kell egyszerre két ügyeletes.

[4] Nem jó, ha az ügyeletes a benti imádság alatt beszélget valakivel, vagy olvas.

 

 

Kedves Testvéreink!

​​
Keresztyén közösségünk szeretettel vár és hív Titeket az augsburgi  alkalmainkra, Istentiszteleteinkre!


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. "

(Mt 11,28)

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Varjas Zsolt